Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1.1 Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het boeken van het in het contract vermelde item.

1.2 Onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot levering van het in het contract vermelde item.

1.3 Onder contract: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een vermeld item.

1.4 onder item: iedere dj, drive-in show, artiest, band of act of leverancier van aanverwante producten of diensten (in de meest ruime zin), alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 Onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een contract door opdrachtnemer / item uit te voeren optreden zal plaatsvinden.

1.6 Onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) optreden.

1.7 Onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende item, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzet belasting), premieheffing (uitgezonderd auteursrechten)

Artikel 2 - Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en contracten met opdrachtnemer.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 - Offertes

3.1 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

Artikel 4 -Uitvoering van een overeenkomstOpdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisatie BUMA, welke zijn vastgesteld (onder voorbehoud) op 7% van de uitkoopgage. Zie daarvoor www.bumastemra.nl

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd optreden.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van item en bezoekers van een krachtens een overeenkomst uitgevoerd optreden.Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een item) daartoe nopen.

5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

5.5 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal 1 vrije stroom groep van 220volt / 16 ampere. De stroomvoorziening mag niet meer dan 15 meter van de plaats van optreden verwijderd zijn. Onze voorkeur gaat echter uit naar twee vrije stroom groepen van 220volt / 16 ampere of een krachtstroom groep (380volt).

5.6 Indien gewenst dient opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor maximaal twee personeelsleden per onderwerp (tenzij anders vermeld). In dat geval zal dit vooraf worden aangegeven.

Artikel 6 - Opschorting / annulering

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

6.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren optreden uit te stellen of te annuleren.

6.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:(a) in geval van uitstel of annulering 1 maand of korter voor de productiedatum, 50% van het honorarium;(b) in geval van uitstel of annulering tussen 1 en 3 maanden voor de productiedatum, 25% van het honorarium;Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het optreden. Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het optreden, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7 - Facturen en betaling

7.1 Betaling dient steeds te geschieden contant op de avond van het feest nadat de opbouw van de drive in show heeft plaats gevonden, tenzij schriftelijk of per mail anders door opdrachtnemer aangegeven.

7.2 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdracht is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.

7.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn plichten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens rapport voorwerk II. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executie kosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 8 - Tekortkomingen opdrachtgever

8.1 Indien opdrachtgever tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe materiële schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade en zuivere vermogensschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

9.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Een tekortkoming kan niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dat geval is er sprake van overmacht.

10.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een item wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval opdrachtnemer wel een inspanning leveren om te proberen een gelijkwaardige vervanging te regelen.

10.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een gelijkwaardige vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarmee bekent wordt.

10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk is wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

Artikel 11 - Geschillen

11.1 Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie aan de door een onafhankelijke partij ingestelde Geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.

11.2 Indien het advies van de Geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van opdrachtnemer. 

11.3 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.